2008 Sağlık Uygulama Tebliği Ekindeki Teşhis Kısaltmaları Listesi


1) Tüberküloz Tbc, TB

2) Kanser Ca

3) Kronik Böbrek Hastalıkları, KBY

4) Kronik Renal Yetmezlik KRY

5) Organ ve Doku Nakli Tx

6) Myokard Enfarktüsü MI

7) Kalp Yetmezliği KY

8) Konjestif Kalp Yetmezliği KKY

9) İskemik Kalp Hastalığı İKH

10) Koroner Arter Hastalığı KAH

11) Koroner Arter BypassGraft CABG

12) Mitral Valf Replasmanı MVR

13) Aortik Valf Replasmanı AVR

14) Hipertansiyon HT

15) Hiperlipidemi HL

16) Akut Romatizmal Ateş ARA

17) Pulmoner Hipertansiyon Pulm.HT

18) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları KOAH

19) Ailevi Akdeniz Ateşi FMF

20) Diabetes Mellitus DM 2

21) Trombotik Trombositopenik Purpura TTP

22) Akut Lenfoblastık Lösemi ALL

23) Kronik Lenfositik Lösemi KLL

24) Akut Mıyoloblastık Lösemi AML

25) Kronik Miyelositik Lösemi KML

26) Myelodisplazik Sendrom MDS

27) Sistemik Lupus Eritematozus SLE

28) Derin Ven Trombozu DVT

29) Osteoartrit OA

30) Poliarteritis Nodosa PAN

31) Subakut Sklerozan Panansafalit SSPE

32) NonHodgkın Lenfoma NHL

33) Multiple Skleroz MS

34) Polikistik Over Sendromu PCOS

35) Pelvik İnflamatuar Hastalık PID veya PEH

36) Romatoit Artrit RA

37) Serebrovasküler Hastalık SVH, CVH

38) Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu ÜSYE

39) Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ASYE

40) Akut Gastroenterit AGE

41) Gastroözafagial Reflü Hastalığı GÖRH

42) Peptik Ülser P.U. , P.ULCUS

43) Helicobacter Pylory HP, H.PİLORİ

44) İnflamatuar Barsak Hastalığı İBS

45) ObsesifKombulsif Bozukluk OKB

46) Şizofrenia SCH

47) Tinea Pedis T.PEDİS

48) İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü HIV, AİDS

49) Bening Prostat Hiperplazisi BPH

50) Üriner Enfeksiyon Ü.ENF, İYE

51) İnvitro fertilizasyon IVF

52) Akut Otitis Media AOM

53) Kronik K. Kr.

54) Yumuşak Doku Enfeksiyonu YDE

55) Akut A.